Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

4.declaratia pe propria raspundere, in forma autentica, a persoanelor fizice si juridice care nu sunt inregistrate fiscal in Romania, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale

5.declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii societatii comerciale in curs de constituire, in original, semnata de asociati sau de reprezentantii legali ai societatii

6.mandatul dat de asociati, in forma autentica, pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare a societatii comerciale, imputernicirea avocatiala, delegatia consilierului juridic, dupa caz - in original

7.pentru fondatorul persoana juridica - actul de inmatriculare (in copie certificata), hotararea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice in curs de constituire si mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica, in original.

8.actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice, dupa caz, in copie certificata de parte

9.declaratia in vederea inregistrarii fiscale (formular tipizat), semnata de reprezentantii legali ai persoanei juridice in curs de constituire, precum si anexa privind investitia straina, daca este cazul

10.dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inregistrarii in Registrul Comertului - cand emiterea unor astfel de autorizatii/avize este prevazuta de lege, in copie certificata de parte

11.dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original

Reguli specifice
Pe langa documentele principale, cererea de inregistrare va fi insotita si de urmatoarele documente principale:
1.actul constitutiv, incheiat in oricare dintre urmatoarele forme, la alegerea partilor: (i) inscris sub semnatura privata; sau (ii) inscris sub semnatura privata atestat de avocat; sau (iii) inscris sub semnatura privata certificat de Oficiul Registrului Comertului; sau (iv) in forma autentica. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie cand printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren; cand se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla; cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.

2.dovada depunerii aporturilor in numerar si/sau dovada titlului asupra bunurilor aportate in natura

3.dovada evaluarii bunurilor aportate in natura sau, dupa caz, raportul de expertiza privind evaluarea acestora, in cazul societatilor pe actiuni precum si in cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, in original

4.specimenul de semnatura al administratorilor, membrilor directoratului, precum si al altor persoane cu puteri de reprezentare a societatii, in una dintre formele prevazute de lege (in forma certificata de Oficiul Registrului Comertului sau in forma legalizata de notarul public)

5.dovada privind acceptarea expresa a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a insarcinarii de cenzor/auditor de catre persoanele care au fost numite prin actul constitutive - in original

6.copia actului de inregistrare a fondatorilor persoane juridice, in copie certificata, si hotararea organului statutar al acestora privind participarea la constituirea societatii respective, precum si mandatul persoanei care a semnat actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica - in original

7.certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati comerciale, emis de o banca sau de Camera de Comert competenta din tara de nationalitate, in original si in copie tradusa in limba romana. Traducerea textului va fi efectuata de o persoana autorizata si va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public

8.dovezi privind indeplinirea conditiilor prevazute prin legi speciale, corespunzator domeniului de activitate, in original sau in copie certificata.

Inregistrarea societatii comerciale in Registrul Comertului se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii prin care judecatorul delegat a dispus in acest sens. Dupa inregistrarea in Registrul Comertului, solicitantului i se elibereaza certificatul de inregistrare, continand numarul de ordine din Registrul Comertului si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor, insotit de incheierea de inregistrare a judecatorului-delegat. Certificatul de inregistrare se elibereaza in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea cererii la Oficiul Registrului Comertului, daca judecatorul-delegat nu dispune altfel.

Dupa inregistrarea in Registrul Comertului, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege, Oficiul Registrului Comertului transmite, din oficiu, spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, pe cheltuiala solicitantului, incheierea sau extrasul din incheierea judecatorului-delegat prin care se dispune autorizarea constituirii si inregistrarii societatii comerciale.

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1


Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.