Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

De mentionat ca nu se finanteaza constructia sau modernizarea de laboratoare fara achizitionarea de echipamente specifice dotarii acestora.

In cadrul acestei operatiuni, contributia in natura nu este considerata contributie proprie a solicitantului si nu este eligibila.

Etapele
Primul pas este inscrierea online a proiectului. Aceasta este urmat de depunerea proiectului, in intervalul specificat in invitatiea trimisa online, la Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC) din zona in care se afla sau trimiterea prin curierat rapid la sediul Organismului Intermediar.

Cea de-a treia etapa este evaluarea, care la randul ei este impartita in doua faze. Prima faza este verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii, iar cea de-a doua este verificarea tehnico-financiara.

Proiectele  declarate admise de catre Organismul Intermediar se inainteaza spre avizare Autoritatii de Management a POS CCE. Dupa avizare, urmeaza etapa de contractare, in cadrul careia sunt solicitate documentele prevazute in Opisul etapei de contractare. Aceste documente sunt evaluate, la randul lor, si apoi, daca rezultatul este favorabil, se semneaza contractul de finantare cu Organismul Intermediar pentru IMM si se trece la implementarea proiectului”, detaliaza Ciprian Mihalceanu.

Evaluarea proiectelor depuse a inceput in cursul saptamanii 12 octombrie - 18 octombrie, anul acesta.

Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un IMM pentru a obtine finantare nerambursabila in cadrul acestui program este de 15 puncte. Daca proiectul primeste zero puncte la oricare din criterii si subcriterii, este respins.

Documentele necesare la depunerea proiectului
Printre documentele necesare la depunerea proiectului se numara declaratia de eligibilitate, cea de angajament, cea pe propria raspundere si cea privind incadrarea firmei in categoria IMM.

Ciprian Mihalceanu precizeaza ca alt document necesar este hotararea, in original, a Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) sau a Consiliului Actionarilor (CA) de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, precum si de stabilire a reprezentantului legal al companiei in relatia cu OI IMM, daca acesta este alta persoana decat cea inscrisa in certificatul constatator.

El adauga faptul ca hotararea AGA trebuie sa fie semnata de actionari sau asociati, nu de administratori, iar in cazul CA, sa fie semnata de administratori.

Alt document necesar este bilantul contabil depus si inregistrat la Directia Generala a Finantelor Publice, inclusiv contul de profit si pierdere, precum si datele informative pentru exercitiul financiar precedent, in fotocopie certificata de catre solicitant.

Este nevoue si de certificatul constatator (date de identificare, cod unic de inregistrare, reprezentanti legali ai firmei, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridica, sediile secundare si punctele de lucru), in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde isi are sediul solicitantul.

Ciprian Mihalceanu adauga faptul ca nu sunt obligatorii, dar pentru a se obtine un punctaj cat mai bun, in aceasta etapa se mai pot depune CV-urile echipei care asigura managementul proiectului.

Pentru a obtine un punctaj suplimentar, in cazul constructiei sau modernizarii de laboratoare si achizitionarii de echipamente pentru utilarea acestora sau doar in cazul achizitionarii de echipamente, este nevoie de dovada depunerii cererii pentru eliberarea acordului sau avizului de mediu la Agentia pentru Protectia Mediului.

Documente pentru contractarea finantarii
In etapa de contractare este nevoie de certificate de atestare fiscala, in original sau copie legalizata, privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, eliberate de Administratia Finantelor Publice, si cele privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor locale si altor venituri la bugetele locale eliberate de Directia impozite si taxe locale in a carei raza isi are sediul solicitantul.

Aceste certificate vor fi pentru sediul social si pentru punctele de lucru care au codul de identificare fiscala (CIF) si sunt mentionate  in certificatul constatator.

Alte documente necesare in aceasta etapa sunt, in original, cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului si cazierul fiscal al companiei.

Pentru achizitia de echipamente este nevoie de dovada emisa de Agentia pentru Protectia Mediului in care se specifica daca echipamentele au sau nu impact asupra mediului.

Pentru constructie sau modernizare este nevoie si de certificatul de urbanism sau autorizatia de constructie pentru proiectele care prevad lucrari de constructii, cu avizele si acordurile stipulate in acestea. In acest caz, va fi nevoie si de fisa tehnica de mediu sau acordul de mediu din partea Agentiei de Protectie a Mediului, in fotocopie certificata de solicitant, din care rezulta daca proiectul necesita sau nu acord de mediu.

Alte documente necesare sunt actele de proprietate, concesiune, inchiriere sau comodat asupra infrastructurii si terenului pe o perioada de minimum zece ani de la data semnarii contractului de finantare, in fotocopie certificata de solicitant. Exceptie fac situatiile in care cladirea si/sau terenul vor fi achizitionate in cadrul proiectului.

Un document necesar este extrasul de carte funciara din care sa rezulte ca infrastructura (terenul sau cladirea) necesara implementarii proiectului este libera de orice sarcini.

Ciprian Mihalceanu adauga faptul ca fiecare tip de achizitie presupune o procedura aparte si, ca urmare, un interval de timp diferit pentru verificarea documentatiei depuse in acest sens, astfel incat este posibil ca pentru unele proiecte echipa de evaluatori sa solicite clarificari suplimentare, ceea ce conduce, inevitabil, la prelungirea perioadei de evaluare.

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

DE RETINUT:
Activitatile eligibile sunt
construirea si modernizarea laboratoarele de incercari si etalonari, etichetarea ecologica, certificarea produselor si implementarea sistemelor de management a calitatii si a mediului.
Perioada de depunere a proiectelor este, in acest an, 10 august - 25 decembrie
Bugetul alocat pentru apelul de proiecte din cadrul acestui program in acest an este de 30,1 milioane de lei.
Suma maxima pe care o poate primi un IMM este de 200.000 de euro.
Companiile aplicante trebuie sa fi avut profit sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar intainte de data depunerii cererii.
Se pot depune cereri pentru mai multe proiecte.
Evaluarea proiectelor depuse a inceput in cursul saptamanii 12 octombrie - 18 octombrie a acest an.

Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.